15 lipiec 2024, imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Współpracujemy z praktykami z zakresu BHP, którzy są gotowi świadczyć dla naszych klientów usługi:
 • Prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Okresowe przeglądy stanu BHP.
 • Oceny ergonomii stanowisk pracy.
 • Opracowanie i opiniowanie niezbędnych instrukcji BHP.
 • Przestawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w planach modernizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zapewnienie bieżących informacji i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm.
 • Przeprowadzamy kontrole warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz przestrzegania przepisów BHP.
 • Informowanie o występujących zagrożeniach i sposobach im przeciwdziałania.
 • Sporządzanie okresowych analiz dotyczące stanu bhp i przedkładamy wnioski w tym zakresie.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Pomoc w przygotowywaniu skierowań na badania lekarskie (wstępnych i okresowych) dla pracowników wg stanowisk pracy
 • Uczestniczymy przy opracowywaniu planów modernizacji zakładu przy uwzględnieniu wymagań BHP, oraz przy przekazywaniu do użytkowania obiektów i urządzeń oddziaływujących na stan BHP.
 • Współdziałanie ze służbą medycyny pracy, komórką kadr w przedmiotowym zakresie spraw, komórkami przedsiębiorstwa oraz jednostkami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • Zapewnienie konsultacji - ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną, według potrzeb Zleceniodawcy.

Stosujemy indywidualny sposób ustalania zakresu obsługi w ramach naszej oferty merytorycznej, jak i handlowej.

Zapraszamy do współpracy.

Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi