15 lipiec 2024, imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Wspólnie z naszymi partnerami i przy współpracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny ochrony środowiska proponujemy naszym Klientom pomoc w zakresie:
 • Wdrażanie i weryfikacja systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004
 • Przeprowadzanie przeglądów, analiz i audytów środowiskowych
 • Sporządzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (przy wszelkiego rodzaju inwestycjach)
 • Dostosowywanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
 • Sporządzanie programów ochrony środowiska oraz programów gospodarki odpadami
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, porady i opinie prawne
 • Opracowanie przeglądów ekologicznych dla inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska oraz innych instalacji i działalności podmiotu korzystającego ze środowiska
 • Sporządzanie programów ochrony środowiska przed hałasem,
 • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla obiektów przemysłowych, usługowych i inwestycji infrastrukturalnych
 • Sporządzanie dokumentacji i uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych oraz sektorowych pozwoleń emisyjnych
 • Pomoc przy ubieganiu się o pozwolenia wodno-prawne na: pobór wód, odprowadzanie wód opadowych, wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód i gruntów, oraz na rolnicze wykorzystanie ścieków
 • Pomoc przy sporządzaniu pozwoleń na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
 • Pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na zbieranie i transport odpadów
 • Opracowywanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do środowiska
 • Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących inwestycji i przedsięwzięć oddziaływujących na życie lokalnej społeczności
 • Pomoc przy rozliczeniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Pomoc przy zgłoszeniu instalacji emitujących zanieczyszczenia,
 • Stała obsługa środowiskowa – obsługa bieżąca przedsiębiorstw
  • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu wymaganych ewidencji:
   • zawierających wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości,
   • zawierających wykaz rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, odpadów umieszczanych na składowisku i informacji o czasie ich składowania,
  • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian,
  • opracowywanie dokumentów, dokonywanie uzgodnień z organami Administracji Publicznej, przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń i decyzji,
  • sporządzanie informacji dla organów Administracji Publicznej,
  • bieżące monitorowanie wprowadzanych i planowanych zmian w zakresie prawa ochrony środowiska.
   • Programy gospodarki odpadami
   • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń lub decyzji

  Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Wycena usługi sporządzana jest na podstawie zapytania przesłanego do firmy i/lub bezpośredniego wywiadu z Klientem.

  Zapraszamy do współpracy.

Hekko.net

Instytut REKO

Incert

Event Total

KORPi

KORPi

KORPi